1. Riadenie projektu

-termín realizácie aktivity: 02/2022-04/2024

2. Príprava obnovných plánov

-termín realizácie aktivity: 02/2022-12/2022

Ekohydrologický prieskum 12 projektových rašelinísk zahŕňa mapovanie biotopov a uskutočnených odvodňovacích opatrení a spracovanie do GIS vrstvy. Získané dáta budú využité na vypracovanie plánov obnovy rašelinísk.

3. Založenie hydrologického a biotopového monitoringu na obnovovaných lokalitách

-termín realizácie aktivity: 02/2022-04/2024

Hlavnými cieľmi obnovy rašelinísk je obnovenie hydrologickej dynamiky a vegetačného krytu, zlepšenie protipovodňovej ochrany a zlepšenie ekologického stavu. V rámci tejto aktivity uskutočníme: pravidelný hydrologický monitoring, monitorovanie biotopov a biodiverzity na 12 miestach obnovy so záznamami pred obnovou a po obnove.

4. Komunikácia s miestnymi stakeholdermi v obnovovaných lokalitách

-termín realizácie aktivity: 02/2022-04/2024

Aktivita má priniesť porozumenie, pozitívny prístup, súhlas a praktické zapojenie miestnych zainteresovaných strán do obnovy rašelinísk.  Pre každú pilotnú lokalitu sa zorganizujú stretnutia s miestnymi zainteresovanými stranami s cieľom prediskutovať navrhované opatrenia na obnovu.

5. Realizácia obnovných opatrení

-termín realizácie aktivity: 02/2022-04/2024

Obnovu degradovaných rašeliniskových ekosystémov budeme realizovať na 12 pilotných lokalitách na základe plánov obnovy (aktivita 1) vypracovaných v spolupráci s miestnymi zainteresovanými stranami (aktivita 3).

6. Vypracovanie metodických pokynov pre udržateľné obhospodarovanie rašelinných a mokraďových lesov

-termín realizácie aktivity: 02/2022-04/2024

S využitím slovenských a nórskych odborných znalostí o rašeliniskových ekosystémoch:

* Vypracujeme metodické pokyny pre trvalo udržateľný manažment rašelinísk vrátane podrobných odporúčaní pre manažment každej rašeliniskovej lokality. Návrh usmernení bude prerokovaný
s vlastníkmi lesov a následne schválený a využitý v praxi.

* Vypracujeme národné metodické pokyny pre trvalo udržateľný manažment rašelinísk vrátane skúseností získaných z projektových lokalít.

* Zorganizujeme konferenciu pre obhospodarovateľov štátnych a neštátnych lesov s prezentáciou príručky a spojenej s ukážkou obnovy na projektových lokalitách. Nórski odborníci sa budú aktívne podieľať na zdieľaní svojich skúseností s manažmentom a obnovou rašelinísk.

7. Vypracovanie štúdie o potenciáli sekvestrácie uhlíka obnovených lokalít

-termín realizácie aktivity: 02/2022-04/2024

Rašeliniská budú preskúmané pred obnovou a po obnove s osobitným zameraním na biogeochémiu,  zloženie pôdy a zmenu vegetácie. Uskutoční sa  odber vzoriek pôdy a prieskum vegetácie. Vzorky pôdy bude skúmať Nórsky inštitút pre výskum prírody NINA a bude analyzovať obsah uhlíka. Údaje budú slúžiť ako podklad pre výpočet uhlíka na lokalite pred obnovou a po obnove, pričom výpočty „po“ budú zahrnuté do modelu, ktorý bude predpovedať pravdepodobný budúci potenciál sekvestrácie uhlíka
v priebehu nasledujúcich 50 rokov.

8. Aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti

-termín realizácie aktivity: 02/2022-04/2024

Nedostatočné povedomie o benefitoch rašelinísk spôsobilo, že boli nadmerne využívané a poškodené v dôsledku rôznych ľudských činností. V rámci tejto aktivity sa zameriame na vzdelávanie laickej i odbornej verejnosti – prostredníctvom rôznych podujatí, tlačových konferencií, článkov, postov na sociálnych sieťach a pod.

9. Vzdelávanie v oblasti zmeny klímy

-termín realizácie aktivity: 02/2022-04/2024

Cieľom je priblížiť význam rašelinísk miestnym obyvateľom prostredníctvom aktivít pre školy.
V znevýhodnených regiónoch s vysokým podielom rómskej menšiny sa budú presadzovať bádateľsky založené prírodovedné vyučovacie metódy a praktické aktivity, ktoré sa ukázali ako najefektívnejšie pre rómske komunity.  Budú vypracované vzdelávacie outdoorové programy, pripravia sa školenia pre učiteľov a vychovávateľov, pri rôznych príležitostiach budú organizované vzdelávacie infostánky.

Výstupy projektových aktivít:

Príprava obnovných plánov

Plán obnovy rašeliniskových lokalít (pdf.dokument) dokument vypracovaný len v slovenskom jazyku

Založenie hydrologického a biotopového monitoringu na obnovovaných lokalitách

Monitorovanie biotopov a biodiverzity – nultý stav_red

Komunikácia s miestnymi stakeholdermi v obnovovaných lokalitách

Prerokovanie_Plan obnovy

Realizácia obnovných opatrení
Vypracovanie metodických pokynov pre udržateľné obhospodarovanie rašelinných a mokraďových lesov
Vypracovanie štúdie o potenciáli sekvestrácie uhlíka obnovených lokalít

Prezencna listina_trening 2-5.5.23

Aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti

Pozvanka_TK_obnova_raselinisk_20230503_04

Press trip_Medialne vystupy

Prezencna listina_medii

TS_obnova_raselinisk_Klinske_raselinisko-final

TS_obnova_raselinisk_Spissko_teplické_slatiny_final

Vzdelávanie v oblasti zmeny klímy

Leporelo Rašeliniská

Fotodokumentacia_Zapojenie skol

Pozvanka_webinar_8.a9.2.2023

Pracovny list_Objavitelia

Zoznam_Zapojene skoly

Zmena klímy a rašeliniská