1. Vybavenie na hydrologický monitoring (ukončené)

Kúpna zmluva č. 158-36/2022

2. „Zabezpečenie a spracovanie údajov leteckého laserového skenovania (LIDAR)“ (ukončené)

Zmluva o dielo č. 158-53/2023

3. „Mapovanie biotopov“ (ukončené)

Zmluva o dielo

4. Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s dokumentačným audio – video záznamom pre projekt „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“ (ukončené)

5. Grafické práce

Zmluva o dielo č. 158-47/2023

6. Tlačiarenské služby

Zmluva o dielo č. 158-49/2023